Aktualności Do przeczytania 30 kwietnia, 2024 / Justyna Opoka

Sankcja Kredytu Darmowego (SKD) - WYROKI

Problem SKD narasta – kredytobiorcy „złotówkowi” ruszyli do sądów po tzw. „darmowy kredyt”. Konsumenci posiadający kredyty gotówkowe do kwoty nie wyższej niż 255 500 zł, mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, o ile ich umowy obarczone są naruszeniami.

O jakich naruszeniach mowa?

Najczęściej kwestionowana jest całkowita kwota kredytu i koszty z nim związane, np. naliczanie przez bank odsetek od kwoty przekazanej klientowi powiększonej o m.in. prowizję, ubezpieczenia itd. W przypadku wystąpienia takiego naruszenia, klienci mogą skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego, przewidzianej w ustawie o kredycie konsumenckim w art. 45.

Dlaczego?

Całkowita kwota kredytu powinna uwzględniać wyłącznie środki udostępnione kredytobiorcy przez bank. Ponadto przepisy przewidują maksymalne odsetki i koszty pozaodsetkowe, jakich bank może domagać się tytułem spłaty kredytu. Naruszając te postanowienia umowne przez kredytodawcę, pojawia się możliwość dochodzenia roszczeń przez konsumentów, z tytułu ww. naruszeń. A wszystko to w oparciu o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Czy są orzeczenia w sprawach SKD?

Temat sankcji kredytu darmowego nie jest tematem „nowym”, ale dopiero teraz staje się popularny. Analizując orzecznictwo w tych sprawach z zasięgu całego kraju widzimy, że wyroki w tych sprawach pojawiały się już od 2017 roku. Poniżej wskażę najświeższe orzeczenia, odwołujące się do SKD, jednak z innymi stanami prawnymi.

Na wstępie powołam się na wyrok TSUE C-321/22, który otworzył drogę do dochodzenia roszczeń z tyt. unieważnienia umowy kredytów konsumenckich.

Według wyroku, który został wydany w oparciu o unijną dyrektywę, przed sądem możemy podważyć warunki umowne tj.:

  • Nieprawidłowo wyliczone koszty kredytu,
  • Pobieranie dodatkowych odsetek od kredytowanej prowizji i składek ubezpieczeniowych,
  • Brak informacji dot. stopy oprocentowania oraz RRSO,
  • Brak informacji o kosztach, które kredytobiorca powinien ponieść z tytułu umowy z bankiem,
  • Błędnie wskazana całkowita kwota kredytu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 03.01.2023 r., o sygn. akt V Ca 443/22 wskazuje, iż zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim, do wygaśnięcia uprawnienia (czyli możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego w przypadku kredytu spłaconego) dochodzi w terminie roku od dnia wykonania umowy (czyli całkowitej spłaty).

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 20.04.2023 r., w sprawie o sygn.. akt V Ca 745/23 sąd wskazał, że do skorzystania z SKD wystarczające jest uchybienie przez kredytodawcę (bank, instytucję kredytową), chociażby jednemu z obowiązków, do których odsyła art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Natomiast Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt I NSK 9/18 w dniu 30.01.2019 r. ustalił, że całkowita kwota kredytu powinna obejmować jedynie kwotę, która została wypłacona konsumentowi do jego dyspozycji, zaś naliczenie w jej poczet składki ubezpieczeniowej, która jest kosztem kredytu i powinna być w tej części uwzględniona, jest błędnym wskazaniem kwoty kredytu dla kredytobiorcy. Ponadto SN wskazał, że wskazywanie przez kredytodawcę kwoty kredytu z jednoczesnym uwzględnieniem w niej kosztów kredytu, może sugerować kredytobiorcy, iż kredyt jest tańszy niż w rzeczywistości i wywoływać błędne przekonanie co do proporcji kosztów, jakie powinien on ponieść podczas spłaty kredytu.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy