Aktualności Bez kategorii 14 marca, 2020 / Sylwester Kasprzewski

Decyzja Trybunału unijnego - oczekiwania węgierskiego sądu

Postanowienie Trybunału w sprawie C-126/17

Fővárosi Törvényszék – węgierski sąd – zwrócił się do Trybunału unijnego z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym interpretacji nieuczciwych warunków zawartych w umowach konsumenckich w sprawie kredytu denominowanego w walucie obcej.

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2 i art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, warunki te należy interpretować następująco:

  • Warunki umowy kredytu zawartego pomiędzy konsumentem a bankiem muszą być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem dla konsumenta;

  • Kwota kredytu wyrażona w walucie obcej jako rozliczeniowej, musi być wyraźnie wskazana; nie jest dopuszczalne takie formułowanie postanowień umowy, które pozwala bankowi na jednostronne ustalanie wysokości kredytu, wysokości zadłużenia czy rat pozostających do spłaty,

  • Metody obliczania faktycznej kwoty kredytu oraz kurs waluty powinny być przejrzyste, tak aby konsument w oparciu o zapisy w jego umowie kredytowej był w stanie oszacować ryzyko z nią związane oraz całkowity koszt kredytu. Kredytobiorca powinien być uświadomiony przez bank, że w przypadku nagłego wzrostu kursu waluty czy oprocentowania może być zmuszony do zwrotu wielokrotnie większej kwoty niż pożyczonej. Kredytobiorca powinien być uświadomiony, że wzrost kursu może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe sprzedanie nieruchomości (z uwagi na wysokość zadłużenia przekraczającego jej wartość), zaś regulowanie rat może stać się niemożliwe.

W przypadku, gdy sąd krajowy stwierdzi, że warunki zawarte w umowie kredytowej są nieuczciwe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sąd stwierdził nieważność całej umowy, jeżeli nie może ona obowiązywać w przypadku usunięcia z niej tych nieuczciwych warunków. Sąd zatem powinien zawsze zbadać, czy po usunięciu klauzul abuzywnych możliwe jest dalsze funkcjonowanie umowy.

Sylwester Kasprzewski

radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy