Aktualności Do przeczytania 5 października, 2023 / Justyna Opoka

Pracownik banku również może unieważnić swoją umowę kredytu CHF

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, I Wydział Cywilny, SSA Tomasz Żelazowski, Zbigniew Ciechanowicz, Tomasz Sobieraj, wyrokiem z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 611/22 uwzględnił apelację złożoną w imieniu Naszej klientki i zmienił zaskarżony wyrok częściowy SO w Szczecinie z dnia 19 marca 2022 r., sygn. akt I C 1206/20, w ten sposób że ustalił, iż umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok Sądu Apelacyjnego potwierdza możliwość uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia także przez osoby, które w okresie zawierania umowy kredytowej były pracownikami banków.

Sąd Apelacyjny odmiennie niż SO wskazał, że Bank nie poinformował w sposób właściwy o ryzyku kursowym, jakie brał na siebie kredytobiorca. O prawidłowym spełnieniu obowiązku informacyjnego nie świadczy podpisanie przez kredytobiorcę oświadczenia, że został zapoznany przez pracownika banku o ryzyku kursowym. Istotnym jest wykazanie treści, której poznanie potwierdza kredytobiorca w takim oświadczeniu ponieważ dopiero to pozwala na ocenę czy bank dostarczył dokładnych i wystarczających informacji odnośnie ryzyka kursowego. Sąd Apelacyjny nie podzielił również stanowiska SO, że po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień umownych możliwe jest dalsze utrzymanie w mocy umowy. W konsekwencji Sąd Apelacyjny orzekł o zasadności żądania uznania umowy kredytowej za nieważną.

Warto podkreślić, że również z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 września 2023 r. w sprawie C-139/22 wynika, że osoby, które podpisały umowę kredytową powiązaną z walutą obcą będąc zatrudnionym w banku mogą kwestionować niedozwolone postanowienia umowne, a w konsekwencji domagać się stwierdzenia nieważności umowy.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy