Aktualności Do przeczytania 26 lutego, 2020 / Sylwester Kasprzewski

Gdzie znajdują się klauzule niedozwolone?

Klauzule niedozwolone znajdują się albo w treści umowy kredytowej, albo w treści regulaminu lub ogólnych warunków umowy stanowiących załącznik do niej.

Zapraszam do lektury!

 1. Ponownie – sprawdź umowę kredytową.

Postanowienia stanowiące tak zwane klauzule niedozwolone najczęściej można spotkać przy postanowieniach określających kwotę kredytu, sposób wypłaty kredytu lub jego transz, a także sposób spłaty kredytu. To właśnie tam należy szukać postanowień przewidujących przeliczenie kwoty kredytu na waluta franka szwajcarskiego, czy też rozliczanie wpłacanych na poczet spłaty rat kredytu kwot. Może być tak, że niektóre postanowienia podlegały zmianie, w związku z czym warto sprawdzić treść aneksów do umowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na aneksy umożliwiające spłatę kredytu bezpośrednio w obcej walucie, które były masowo zawierane po wejściu w życie przepisów tzw. ustawy antyspreadowa.

Żeby było łatwiej zamieszczam dla Ciebie poniżej przykłady postanowień uznanych za niedozwolone, które były stosowane i są nadal stosowane przez różne banki.Postanowienia zawarte w umowach kredytowych innych banków są bardzo podobne, często różnią się nieznacznie treścią, ale zachowują ten sam sens i zasady przeliczeń. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć Ci, że nie widziałem umowy kredytu powiązanej z walutą CHF, której postanowienia przewidujące przeliczenia między walutami byłyby określone w sposób prawidłowy i uczciwy.

 1. Bank Millennium

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

„W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”

Wyroki w sprawie:

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 14.12.2010 r. sygn. akt XVII AmC 426/09

Sąd Apelacyjny w Warszawie z dn. 21.10.2011 r., sygn. Akt VI Aca 420/11.

numer wpisów: 3178 oraz 3179

 1. mBank

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50″

Wyroki w sprawie:

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dn. 26.01.2011 r., sygn. akt XVII AmC 1531/09.

Sąd Apelacyjny w Warszawie z dn. 07.05.2013 r. sygn. akt VI ACa 441/13.

numer wpisu: 5734

 1. GE Money Bank

Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr (…) do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (…) (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu (…) Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielania kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym

Wyroki w sprawie:

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dn. 27.08.2012 r., sygn. akt XVII AmC 5344/11

Sąd Apelacyjny w Warszawie z dn. 18.09.2013 r. sygn. akt VI ACa 1600/12.

Nr wpisu: 5622

 1. mBank

Jest również drugi wyrok w sprawie klauzul niedozwolonych zamieszczone w umowach kredytowych mBank. Sprawa ta różni się od wcześniej przywołanych klauzul pod tym względem, że poniższe postanowienia zawarte były w regulaminie zmieniającym dotychczasowe zasady współpracy stron umowy kredytowej. W momencie, gdy mBank zorientował się, że pierwotne postanowienia są kwestionowane, wprowadził w drodze zmiany regulaminu nowe postanowienia mające uszczegóławiać zasady przeliczeń pomiędzy walutami.W ocenie banku postanowienia te miały być właściwe do tego aby określić w sposób zgodny z przepisami sposób ustalania kursów walutowych, w tym stosowanego przez bank spreadu.Jak się okazało sąd nie podzielił pomysłu banku i uznał za niedozwolone kolejne postanowienia których treść zamieszczam dla Ciebie poniżej.

 1. „Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 6”
 2. „Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:

1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,

2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,

3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,

4) płynności rynku walutowego,

5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”

 1. „W przypadku, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady:

1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo – odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kred yt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacyjnej określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”.

 1. „Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust. 4”
 2. „Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników:

1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym,

2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym,

3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym,

4) płynności rynku walutowego,

5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy, wyrok z dn. 13.12.2017 r., VII ACa 1036/17.

 1. Co dają te wpisy?

Jeżeli jesteś posiadaczem kredytu mBank Bank Millennium lub Bank BPH która jest następcą prawnym dawnego GE Money Bank, to w przypadku sporu sądowego będzie Ci nieco łatwiej. Sąd, który będzie rozpoznawał Twoją sprawę, musi wziąć pod uwagę to, że wskazane klauzule został uznane za niedozwolone i zakazano ich stosowania w umowach z konsumentem. Dzięki temu Sąd nie powinien już badać, czy dana klauzula w sposób istotny narusza dobre obyczaje, ale powinien jedynie skupić się na tym Czy postanowienie to było indywidualnie uzgodnione. Z tym natomiast nie powinien mieć jakiegokolwiek problemu, bo każdy wie, że umowy były zawierane według wzorców przygotowywanych przez bank i w znacznej mierze postanowienia te nie podlegały jakimkolwiek negocjacjom.

 1. A co jeżeli mam kredyt w innym banku?

Nie przejmuj się tym. Sam fakt, że postanowienia stosowane przez Twój bank nie zostały uznane za niedozwolone i nie wpisano ich do rejestru klauzul niedozwolonych, wcale nie oznacza że jesteś gorszej pozycji, czy też, że nie możesz korzystać z podobnych zarzutów i argumentów na drodze sądowej. W sprawach sądowych na bieżąco wskazujemy, że postanowienia mające być może inną leksykalną treść, niosą za sobą identyczne skutek jak w przypadku klauzul z rejestru. Nie trzeba długo się zastanawiać, żeby dojść do wniosku, że to co zostało zapisane przez Twój bank w inny sposób, w rzeczywistości prowadzi do tych samych skutków jak dla kredytu wziętego w banku, którego postanowienie wpisano do rejestru klauzul. A skoro skutki są takie same, to dlaczego miałbyś być inaczej traktowany?

W kolejnych wpisach przybliżę Ci skutki związane z usunięciem przedmiotowych klauzul z umowy. Będą to wpisy bardzo istotne, bo wyjaśniają one, jakie roszczenia możesz kierować w stosunku do banku, który sprzedał Ci ten nieuczciwy produkt.

Dziękuję za poświęcony czas.

Sylwester Kasprzewski

Radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy