Aktualności Do przeczytania Wyroki 8 czerwca, 2023 / Sylwester Kasprzewski

W jakiej sytuacji umowa kredytu "frankowego" będzie uznawana za zawartą przez konsumenta, a w jakiej zaś przez przedsiębiorcę?

Mieszany cel kredytowania w umowie „frankowej” – część „konsumencka” i część „gospodarcza”. W jakiej sytuacji należy uznać status konsumenta w sporze z bankiem, pomimo częściowego powiązania kredytu z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Kolejny przełomowy wyrok Trybunału unijnego w polskiej sprawie „frankowej”, który odpowiada na pytanie, czy częściowe przeznaczenie kredytu frankowego na działalność gospodarczą, wykluczy uznanie kredytobiorcy za konsumenta. 08.06.2023 r., wyrok TSUE w sprawie C-570/21.

Niejednokrotnie słyszeliśmy o wątpliwościach sędziów w sporach z bankami z tytułu umów powiązanych z kursem CHF w zakresie uznania statusu konsumenta. Mowa tu o przypadkach takich jak np. najem części nieruchomości (np. pokoje w domach w pasie nadmorskim dla letników), zmiana sytuacji życiowej kredytobiorców następująca pomiędzy dniem podpisania umowy, a nabyciem nieruchomości i konieczność jej wynajmu „od początku”, prowadzenie przez jednego z kredytobiorców działalności gospodarczej pod adresem kredytowanej nieruchomości, czy też wykorzystanie części środków (stanowiących mniejszą część całej kwoty kredytu) w celu przeznaczenia jej na prowadzenie działalności gospodarczej. Sędziowie poddawali wątpliwości status konsumenta kredytobiorców, zastanawiając się czy należałoby uznać ich za przedsiębiorców, czy uznać status konsumenta.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli zadał pytanie prejudycjalne mające na celu ustalenie, czy możemy uznać za konsumenta osobę prowadzącą działalność gospodarczą, która wspólnie z innym kredytobiorcą nieprowadzącym działalności gospodarczej, zawarła umowę kredytu „frankowego”, przy założeniu że część środków przeznaczona będzie na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Sąd poddał rozważaniom również takie umowy i warunki kredytowe, w których cel gospodarczy nie jest nikły i marginalny w kontekście do celu konsumenckiego, ale głównym przeznaczeniem kredytu było zaspokojenie prywatnych potrzeb np. mieszkaniowych, pomimo warunku nałożonego na kredytobiorców w postaci pokrycia części zobowiązań prowadzonego przedsiębiorstwa.

W dniu 8 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym odpowiedział na powyższe zapytanie prawne. Wskazał on, iż Dyrektywę 93/13/EWG należy interpretować w taki sposób, że pojęcie „konsumenta” obejmuje osobę, która zawarła umowę kredytu powiązanego z obcą walutą i przeznaczyła część jej środków na działalność gospodarczą, solidarnie z innym kredytobiorcą (wyłącznie konsumentem, niezwiązanym z przedsiębiorstwem) w części umowy niezwiązanej z tą działalnością, jeżeli cel działalności gospodarczej nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy. TSUE zastrzegł, iż to sąd krajowy winien rozstrzygnąć, czy cel o charakterze gospodarczym lub zawodowym jest dominujący w danej umowie, dokonując całościowej oceny okoliczności danej sprawy „frankowej”. Sąd krajowy może również wziąć pod uwagę takie okoliczności jak: stosunek między kwotą przeznaczoną w celu zaspokojenia potrzeb konsumenckich, a w celu prowadzenia działalności gospodarczej, okoliczność wystąpienia o kredyt wraz z osobą prowadzącą działalność gospodarczą przez osobę, która nie była związana z biznesem, jak również uzależnienie udzielenia kredytu na cele prywatne od jednoczesnej spłaty długu zaciągniętego na cel związany z działalnością gospodarczą lub zawodową jednego z kredytobiorców.

Powyższe zapytanie prawne do Trybunału unijnego i wyrok w niniejszej sprawie rozstrzyga wątpliwość, czy cel Dyrektywy 93/13/EWG w zakresie ochrony praw konsumenta jest realizowany. Wydanie odmiennego wyroku niż powyższy byłoby sprzeczne z zagwarantowaną nam przez prawo unijne ochronę konsumenta. Niewątpliwie rozstrzygnięcie w sprawie C-570/21 jest kolejnym przełomem w sprawach frankowych i jeszcze bardziej ujednolica linię orzeczniczą w kraju.

Pełna treść pytania prejudycjalnego: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CN0570&from=EN

A już dzisiaj o godz. 20:00 na fan page Bankowebezprawie.pl odbędzie się webinar podczas którego r.pr. Sylwester Kasprzewski omówi niniejszy wyrok i odpowie na Państwa pytania!!!

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3NqekO6hm

Zapraszamy!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy