Aktualności Wyroki 20 października, 2021 / Sylwester Kasprzewski

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 20 października 2021 roku, sygn. akt I C 390/21, przeciwko RAIFFEISEN BANK INT.

wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie dawnego Polbanku
z dnia 20-10-2021 r., sygn. akt I C 390/21
pozew wniesiony w lutym 2021 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
c) kredytobiorca był konsumentem,
d) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
e) kredytobiorca nie został prawidłowo poinformowany o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
f) pouczenie o ryzyku kursowym nie wskazywało nawet modelowych zmian kursu – jest ono niewystarczające do uświadomienia kredytobiorcy zakresu ryzyka kursowego,
g) w sprawie poza zeznaniami kredytobiorcy brak jest jakichkolwiek innych, które mogłyby pomóc w ustaleniu jak przebiegało udzielenie kredytu.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 240 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 330 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorca nie musi zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Twoje prawa są dla nas najważniejsze. Niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy skutecznie realizujemy powierzone nam zadania . Przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Kontakt telefoniczny
+48 661 329 563
Kontakt dla frankowiczów
chf@gryfpro.pl
Formularz kontaktowy